Binance US ประกาศ Delist โทเค็น Tron ของ Justin Sun ในวันที่ 18 เมษายนนี้

Binance US ประกาศ Delist โทเค็น Tron ของ Justin Sun ในวันที่ 18 เมษายนนี้

ข่าวสาร
April 12, 2023 by narutra
photo_2023-04-12_17-26-26

Binance US ประกาศว่าจะทำการ Delist โทเค็น TRON (TRX) และ Spell (SPELL) ในวันที่ 18 เมษายนนี้ โดยระบบ Staking ของ TRX จะสิ้นสุดในวันที่ 13 เมษายน และจะปิดไม่ให้ทำการฝากโทเค็นในวันที่ 17 เมษายนนี้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้จะยังคงสามารถถอนโทเค็นของตัวเองได้อยู่

Binance US กล่าวว่า การ Delist โทเค็น TRX และ SPELL เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำหนดมาตรฐานของแพลตฟอร์ม (Strandards-Setting Process)

โดยก่อนหน้านี้ Justin Sun และ Tron ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ฟ้องในข้อหาให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียน

Related posts