ก.ล.ต.เริ่ม sandbox ขายหุ้นกู้เอกชนผ่านระบบดิจิทัลก่อนขยายไป Digital bond

ก.ล.ต.เริ่ม sandbox ขายหุ้นกู้เอกชนผ่านระบบดิจิทัลก่อนขยายไป Digital bond

ข่าวสาร
May 1, 2023 by Cryptocamping
Frame 721 (43)

หลังจาก ก.ล.ต. ไดเ้ปิดให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Sandbox เพื่อเริ่มทดสอบระบบ Web Portal สําหรับ ตราสารหนี้ กับผู้ใช้งานจริงได้ในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีหุ้นกู้รุ่นแรกออกเสนอขายผ่านระบบ ได้ในเร็วๆนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสําคัญของตลาดทุนไทยทจี่ะมีระบบโครงสร้างพื้นฐานกลาง(DigitalInfrastructure หรือ DIF) ที่รองรับการออก digital bond สําหรับผู้ออกหลักทรัพย์ทุกราย โดยบทความนี้ ผู้เขียนจะขอเล่าถึง ความเป็นมาและสาเหตุของการพัฒนาระบบดังกล่าวรวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

วันที่ 24 เม.ย.2566 ที่ผ่านมา ก.ล.ต.เผยว่าระบบ Web Portal พัฒนาเสร็จแล้วและพร้อมเปิดการทดสอบเพื่อให้บริการกับผู้ใช้งานจริง เริ่มยื่นข้อมูลเพื่อขอออกเสนอขายตราสารหนี้ (Bond filing) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

18 รายจาก 3 กลุ่มที่เข้าร่วม Sandbox นั้น ปรากฎรายชื่อ ในกลุ่มผู้ออกหลักทรัพย์มีจำนวน 6 ราย ได้แก่ 1.บมจ.ปตท. 2.บจ.ปตท. สผ. ศูนย์บริหารเงิน 3.บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 4.บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 5.ธนาคารกสิกรไทย และ 6.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ในเฟส 1 จึงได้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานกลาง (Digital Infrastructure: DIF) ด้วยการพัฒนาระบบ “Web Portal” ขึ้นมา เพื่อที่จะรองรับการออกหุ้นกู้ดิจิทัล (digital bond)

Digital Bond หรือที่ ก.ล.ต.เรียกว่า “DIF bond” ภายใต้โครงการ Sandbox นั้น “มีสิทธิทางกฎหมายเหมือนกับหุ้นกู้ทั่วไปทุกประการ” เช่น การได้รับดอกเบี้ย การซื้อขายเปลี่ยนมือ เป็นต้น

และสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Sandbox รอบที่สอง ก.ล.ต.เผยว่า จะเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นคำขอสมัครในเร็ว ๆ นี้

Related posts