Michael Saylor ฮึกเฮิมต่อเนื่อง! ประกาศระดมทุนออกหุ้นกู้อีก 500 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Bitcoin เข้า MicroStrategy เพิ่ม

Michael Saylor ฮึกเฮิมต่อเนื่อง! ประกาศระดมทุนออกหุ้นกู้อีก 500 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Bitcoin เข้า MicroStrategy เพิ่ม

ข่าวสาร
June 14, 2024 by cryptocamping
Frame 1124 (19)

MicroStrategy บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ตั้งเป้า จะใช้ BTC เพื่อเป็นสินทรัพย์สำรองของบริษัท ประกาศระดมทุนปล่อยตราสารหนี้ 500 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Bitcoin เข้า MicroStrategy เพิ่ม

โดย Michael Saylor ประกาศผ่าน x ว่า MicroStrategy ประกาศข้อเสนอ เสนอขายหุ้น $MSTR มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยหุ้นดังกล่าวจะครบกำหนดในปี 2032 และจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดครึ่งปีล่วงหน้าในวันที่ 15 มิถุนายนและ 15 ธันวาคมของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2024 และจะครบกำหนดในวันที่ 15 มิถุนายน 2032 เว้นแต่จะมีการซื้อคืน ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพก่อนกำหนดตามเงื่อนไขของหุ้นกู้

Related posts