ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่ง ร่างประกาศจัดโปรโมชัน ส่งเสริมการขายหน่วยกองทุนรวมของสมาคมบลจ.

ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่ง ร่างประกาศจัดโปรโมชัน ส่งเสริมการขายหน่วยกองทุนรวมของสมาคมบลจ.

ข่าวสาร
June 5, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-06-05T121916.587

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ยกเลิกการกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมการขายกองทุนรวม เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกฎเกณฑ์ในประกาศ ก.ล.ต. และเพิ่มความยืดหยุ่นให้ภาคธุรกิจในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยยังคงอยู่บนหลักการกำกับดูแลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการ Regulatory Guillotine

ก.ล.ต. เห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดรายการส่งเสริมการขายกองทุนรวม ตามที่ได้หารือร่วมกับ AIMC ถึงแนวทางการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(1) กำหนดขอบเขตการใช้บังคับของประกาศ AIMC ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และกำกับดูแลการส่งเสริมการขายกองทุนรวมต่างประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน ทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดทุน

(2) ย้ายหลักเกณฑ์การส่งเสริมการขายในประกาศ ก.ล.ต. มายังประกาศ AIMC และปรับปรุงบางส่วนให้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น เช่น อนุญาตให้จำกัดจำนวนของสมนาคุณกรณีส่งเสริมการขายการเปิดบัญชีที่ไม่มีเงื่อนไขให้ลงทุน ผ่อนคลายข้อกำหนดเกี่ยวกับความถี่ของการส่งเสริมการขายที่มีลักษณะเป็นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (DCA) และยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บางส่วน กรณีเข้าร่วมโครงการที่จัดทำเพื่ออุตสาหกรรมหรือสังคม เช่น โครงการขยายฐานผู้ลงทุนในกองทุนรวม และโครงการส่งเสริมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมสูงวัย เป็นต้น

(3) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า หรือจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (selling agents) มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมการขายตามประกาศ AIMC โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ไม่ต้องกำกับดูแลให้ selling agents ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และเป็นธรรม ทั้งนี้ บลจ. และ selling agents ยังคงต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อให้มูลค่าของสมนาคุณโดยรวมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ เมื่อ ก.ล.ต. เห็นชอบประกาศส่งเสริมการขายที่ AIMC ได้ปรับปรุงในครั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกประเภท ทั้ง บลจ. ที่เป็นบริษัทสมาชิกของ AIMC และ selling agents เช่น บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ที่มิได้เป็นบริษัทสมาชิกของ AIMC ด้วย

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปก่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศข้างต้น โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail slil@sec.or.th หรือsireetho@sec.or.th จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2566

Related posts