ผู้ถือหุ้นกู้ ALL พันกว่ารายสั่งคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยกว่าพันล้านบาท หลังบริษัทผิดนัดจากการขาดสภาพคล่อง

ผู้ถือหุ้นกู้ ALL พันกว่ารายสั่งคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยกว่าพันล้านบาท หลังบริษัทผิดนัดจากการขาดสภาพคล่อง

ข่าวสาร
July 5, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-07-05T121904.518

นายธนากร ธนวริทธิ์ เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้ส่งหนังสือที่ 1318/2566 เรื่อง ขอให้ชำระหนี้หุ้นกู้โดยพลัน โดยให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงวันที่ผิดนัดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,483,698,475.55 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราบวก เพิ่มร้อยละ 2 จากอัตราดอกเบี้ยปกติและจำนวนเงินนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

โดยหุ้นกู้ 4 ชุด แบ่งเป็น ALL230A ครบกำหนดไถ่ถอน 21 ต.ค. 2568 โดนมีมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 380 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี มีดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ 4,563,119.07 บาท มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 280 ราย ชุดที่ 2 ALL235A วันครบกำหนดไถ่ถอน 13 พ.ย. 2568 มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 631.9 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.5%ต่อปี จำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ 7,078,418.51 บาท มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 449 ราย ชุดที่ 3 ALL242A วันครบกำหนดไถ่ถอน 23 ก.พ. 2569 มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 168.2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี จำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ 2,019,019.23 บาท มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 153 ราย และชุดที่ 4  ALL252A วันครบกำหนดไถ่ถอน 23 ก.พ. 2568 มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 251,600,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี จำนวนดอกเบี้ยค้างชำระ 3,240,618.14 บาท จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 173 ราย

Related posts