รู้จักเงินฝากปลอดภาษีของไทย พร้อมเทียบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร

รู้จักเงินฝากปลอดภาษีของไทย พร้อมเทียบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร

ข่าวสาร
June 19, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-06-19T111708.918

เงินฝากประจำปลอดภาษี :  เป็นการออมรูปแบบหนึ่งที่มีจุดเด่นคือ ได้รับการยกเว้นภาษีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ของรายได้ดอกเบี้ย ) ถือเป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทหนึ่ง ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาฝากเงินที่ชัดเจนว่า เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไหร่ และเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ไม่ได้แปรผันตามอัตราดอกเบี้ยตลาดในช่วงเวลานั้นทำให้สามารถคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าได้เลยว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝาก

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เงินฝากประจำปลอดภาษี)  จ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี สำหรับฝากระยะเวลา 24 เดือน ( อิงอัตราดอกเบี้ยเงิยฝากประจำ 24 เดือน บวก 0.80% ) เริ่มต้นฝากขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และสำหรับเงินฝากระยะเวลา 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.60%  ( อิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 36 เดือน บวกเพิ่ม 0.50% ) เริ่มต้นฝากขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาทต่อเดือน

ธนาคารออมสิน ( เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี ) จ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี โดยผู้ฝากต้องฝากเดือนละ 1 ครั้ง และเท่าๆกัน และจะถอนได้ต้องฝากครบ 24 ครั้ง ฝากได้ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี) ระยะเวลาฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.45% ต่อปี  และระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.55% ต่อปี

ธนาคารไทยพาณิชย์ ( เงินฝากโบนัส )  ระยะเวลาฝาก 24 เดือน กรณีมีสมุดคู่ฝาก จ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.30% (อิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน บวก 0.85% ) และฝากไม่มีสมุดคู่ฝากหรือ E Passbook จ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.40%  ( อิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน บวก 0.95% ) ส่วนระยะเวลาฝาก 36 เดือน  เงินฝากมีสมุดคู่ฝาก จ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.45%  (อิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน บวก 1.10% ) และฝากไม่มีสมุดคู่ฝาก อัตราดอกเบี้ย 2.55%  (อิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน บวก 1.20% )

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ( เงินฝากปลอดภาษี )  ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.35% ต่อปี โดยฝากได้ตั้งแต่ 1,000 – 25,000 บาท ฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน เท่ากับการเปิดบัญชีครั้งแรก โดยยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท ส่วนระยะเวลาการฝาก 36 เดือน  อัตราดอกเบี้ย  2.45% ต่อปี จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1,000 – 16,500  บาท ฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน โดยยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท

Related posts