ยึดทรัพย์ Binance US ทำระส่ำ! GULF แจ้งขายหุ้นทั้งหมดใน Binance US ให้ สารัชถ์แล้ว

ยึดทรัพย์ Binance US ทำระส่ำ! GULF แจ้งขายหุ้นทั้งหมดใน Binance US ให้ สารัชถ์แล้ว

ข่าวสาร
June 8, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-06-08T131914.107

เมื่อมีคำสั่งจากก.ล.ต. สหรัฐฯ สั่งยึดสินทรัพย์ Binance US ทั่วโลกจากการตั้งกระดานเทรดผิดกฏหมาย นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited (“Gulf HK”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดที่ Gulf HK ถือใน BAM Management US Holdings Inc. (“Binance US”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ Binance.US ให้แก่ Gulf International Investment Limited (“GIIL”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ “นายสารัชถ์ รัตนาวะดี” ซึ่งเป็นผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเท่ากับต้นทุนที่ Gulf HK ได้เข้าลงทุนใน Binance US ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ

รายการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิใน Binance US มีลักษณะเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แต่เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นบุริมสิทธิที่ Gulf HK ถือใน Binance US ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคิดรวมกับมูลค่าของรายการจำหน่ายไปที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้แล้ว

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน) เนื่องจาก GIIL มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กล่าวคือ GIIL เป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นโดยบริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“GHT”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย GHT มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

 

Related posts