Bitkubประกาศ นำCrypto Ronin ออกจากการเป็น Registered Project หลังกว่า1ปียังไม่สามารถเปิดให้บริการได้

Bitkubประกาศ นำCrypto Ronin ออกจากการเป็น Registered Project หลังกว่า1ปียังไม่สามารถเปิดให้บริการได้

ข่าวสาร
March 4, 2023 by Cryptocamping
Frame 721

วันที่ 4 มีนาคม เพจBitkub ChianออกประกาศนำCrypto Ronin ออกจากการเป็น Registered Project หลังเกิน1ปี ไม่สามารถเปิดให้บริการได้หลังพบปัญหาหลายอย่าง

ประกาศเรื่อง: การนำโครงการ Crypto Ronin ออกจากการเป็น Registered Project

ตามที่บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัท”) ได้รับแจ้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท วีอาร์โซ จำกัด (“VRZO”) กับกลุ่มผู้ซื้อ NFT Profile Picture (“กลุ่มผู้ซื้อ”) จากร้านค้า Crypto Ronin NFT Profile Picture ของ VRZO ที่เปิดในแพลตฟอร์ม Bitkub NFT ของบริษัท (“Bitkub NFT”) เพื่อทำการขาย NFT Profile Picture ให้แก่ผู้ใช้ Bitkub NFT และได้โฆษณาแก่บุคคลทั่วไปว่า NFT Profile Picture ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในโครงการเกม Crypto Ronin ของ VRZO (“โครงการฯ”) บนบล็อกเชน Bitkub Chain ได้ แต่ในภายหลัง บริษัทได้รับแจ้งจากตัวแทนของกลุ่มผู้ซื้อดังกล่าว ถึงปัญหาดังต่อไปนี้

1. โครงการฯ ดังกล่าวไม่ได้เปิดให้บริการเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 (หนึ่ง) ปี ซึ่งตัวแทนของกลุ่มผู้ซื้อได้แจ้งแก่บริษัทว่า VRZO ได้ทำการเลื่อนวันเปิดให้บริการโครงการฯ เป็นจำนวน 4 ครั้ง นับแต่เริ่มจำหน่าย NFT Profile Picture

2. กลุ่มผู้ซื้อ NFT Profile Picture มีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารกับ VRZO ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการฯ ในเรื่องการให้ข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับกำหนดการและระยะเวลาการเปิดโครงการฯ

3. ข้อเท็จจริงอื่นที่ได้รับจากกลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งกลุ่มผู้ซื้อมีเหตุอันควรเชื่อว่า VRZO ไม่สามารถดำเนินการเปิดโครงการฯ ได้

ตัวแทนของกลุ่มผู้ซื้อจึงมีความประสงค์ขอคืนเงินจาก NFT Profile Picture ที่ VRZO ได้จำหน่าย และตัวแทนของกลุ่มผู้ซื้ออ้างว่าได้ติดต่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าวไปยัง VRZO แล้ว แต่ VRZO เพิกเฉย ไม่ดำเนินการ หรือติดต่อประสานกับกลุ่มผู้ซื้อ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ซื้อจึงได้แจ้งถึงปัญหาและความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทในฐานะผู้ให้บริการบล็อกเชน Bitkub Chain ซึ่งโครงการฯ จะให้บริการบนบล็อกเชนดังกล่าว เพื่อขอให้บริษัทเป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ซื้อกับ VRZO เพื่อดำเนินการเจรจาถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของบริษัทพบว่า โครงการฯ ดังกล่าวเป็นเพียงโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (Registered Project) ไม่ใช่โครงการที่ได้รับการรับรอง (Verified Project) หรือโครงการอย่างเป็นทางการ (Official Project) ของ Bitkub Chain บริษัทจึงไม่ได้ให้การรับรองในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการฯ ตลอดจนไม่ได้รับรอง NFT Profile Picture ของเกม Crypto Ronin ที่ถูกขายบนแพลตฟอร์ม Bitkub NFT แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทเพียงแต่อนุญาตให้ VRZO วางขาย NFT Profile Picture บน Bitkub NFT เท่านั้น เนื่องจาก Bitkub NFT เป็นแพลตฟอร์มสาธารณะซึ่งมีจุดประสงค์ให้ผู้ใช้งานทำธุรกรรมซื้อขาย แลกเปลี่ยน NFT อย่างเสรีภายใต้กรอบของกฎหมายที่ใช้บังคับ และตามเอกสารแนบท้าย 1 (Appendix) ของเงื่อนไขการใช้บริการของ Bitkub NFT บริษัทไม่สนับสนุนหรือช่วยเหลือบัญชีใด ๆ ใน Bitkub NFT ที่มีจุดประสงค์เพื่อ (ก) การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ (ข) ใช้ในกิจการที่ไม่มีความเป็นธรรม เอาเปรียบ หรือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขายหรือให้บริการใด ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว

อย่างไรก็ตามบริษัทได้คำนึงถึงผู้ใช้งาน Bitkub Chain เป็นสำคัญและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชุมชนผู้ใช้งาน Bitkub Chain บริษัทจึงได้ทำการส่งหนังสือไปยัง VRZO เพื่อสอบถามความคืบหน้าของโครงการฯ และสอบถามวันและเวลาที่ VRZO มีความประสงค์จะทำการนัดหมายระหว่าง VRZO กับตัวแทนจากกลุ่มผู้ซื้อ เพื่อเจรจาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยให้ระยะเวลาในการตอบกลับพอสมควรแล้ว แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า VRZO เพิกเฉย มิได้ตอบกลับเป็นหนังสือแก่บริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงพิจารณาว่าจากปัญหาระหว่าง VRZO กับกลุ่มผู้ซื้อทำให้โครงการฯ ของ VRZO มีความเสี่ยงทางกฎหมายในระดับสูงซึ่งจากเงื่อนไขการใช้บริการของ Bitkub Chain ข้อ 1.2.12 (1)(d) กำหนดให้สิทธิบริษัทในการยกเลิกการเข้าถึงบัญชีของ VRZO ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในการพัฒนาบน Bitkub Chain และนำโครงการฯ ดังกล่าวออกจากการให้บริการของบริษัท ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงใช้สิทธิดังกล่าวยกเลิกการเข้าถึงบัญชีของ VRZO ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในการพัฒนาโครงการฯ และนำโครงการฯ ดังกล่าวออกจากการเป็นโครงการที่ได้รับการจดทะเบียน (Registered Project) ของ Bitkub Chain และนำโครงการฯ ดังกล่าวออกจากระบบนิเวศ (Ecosystem) ของ Bitkub Chain นับแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด

ที่มา : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0XGE6sGFWeW4ugw5U9UMzW1Sruq3WdhNcm5pZfviGbLEgj9un3JgLUvPmEWCQJPbul&id=105013668422174&mibextid=q5o4bk

Related posts