Circle ได้แจ้งเตือน NYDFS เกี่ยวกับปริมาณเงินทุนสำรองของ Binance ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว

Circle ได้แจ้งเตือน NYDFS เกี่ยวกับปริมาณเงินทุนสำรองของ Binance ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว

ข่าวสาร
February 14, 2023 by sirapopv
793701

Circle ได้แจ้งเตือน New York State’s Department of Financial Services (NYDFS) เมื่อปีที่แล้วว่าปริมาณเงินสำรองของ Binance นั้นมีไม่เพียงพอที่จะรองรับโทเค็นของตนเอง ซึ่งรวมไปถึง Binance USD (BUSD) ด้วย โดยบุคคลใกล้ชิดระบุว่า Circle เปิดเผยข้อมูลนี้ผ่านบล็อคเชน

การรายงานของ Circle ต่อ NYDFS นั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะ SEC จะยื่นฟ้อง Paxos ว่าให้บริการ BUSD ที่เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน และก่อนที่ NYDFS จะมีคำสั่งให้ Paxos ยุติการผลิต BUSD

ทั้งนี้ Paxos นั้นกล่าวว่า BUSD ไม่ใช่หลักทรัพย์ภายใต้กฏหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ พร้อมทั้งระบุว่า BUSD ที่ออกโดย Paxos ได้รับการสนับสนุนด้วยทุนสำรองในอัตรา 1:1

Related posts