ก.ล.ต. เปิด “ศูนย์ข้อมูลหุ้นกู้” แล้วบนเว็บไซต์สำนักงานเพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกกับผู้ลงทุน

ก.ล.ต. เปิด “ศูนย์ข้อมูลหุ้นกู้” แล้วบนเว็บไซต์สำนักงานเพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกกับผู้ลงทุน

ข่าวสาร
June 3, 2023 by cryptocamping
Frame 721 (97)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดให้บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน โดยรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับหุ้นกู้ไว้บนเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566

ตามที่บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้มีมติเรียกให้หุ้นกู้ของบริษัทถึงกำหนดชำระโดยพลัน (call default) จำนวน 2 รุ่น (มูลค่ารวม 2,241 ล้านบาท) ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกู้ ดังนี้ 
(1) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (STARK239A) มูลค่าคงค้าง 1,291.50 ล้านบาท  โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(2) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK249A) มูลค่าคงค้าง 949.50 ล้านบาท โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การมีมติเรียกให้หุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นข้างต้นถึงกำหนดชำระโดยพลัน กรณีนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีการส่งหนังสือแจ้งให้ STARK ชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถชำระได้ จะทำให้หุ้นกู้อีก 3 รุ่น (มูลค่าคงค้างรวม 6,957.40 ล้านบาท) เกิดการผิดนัดด้วย (cross default) ดังนี้
(1) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK245A) มูลค่าคงค้าง 1,701.10 ล้านบาท โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(2) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (STARK255A) มูลค่าคงค้าง 1,322 ล้านบาท โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(3) หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (STARK242A) มูลค่าคงค้าง 3,934.30 ล้านบาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีช่องทางในการรับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ก.ล.ต. จึงได้จัดทำศูนย์รวมข้อมูลหุ้นกู้ไว้บนเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ลงทุน โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหุ้นกู้ สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร 1207 กด 9 ตามวันและเวลาทำการ

Related posts