อดีตเลขา ก.ล.ต. “รื่นวดี คัมแบ็คราชการ นั่งผู้ตรวจสำนักนายกฯ

อดีตเลขา ก.ล.ต. “รื่นวดี คัมแบ็คราชการ นั่งผู้ตรวจสำนักนายกฯ

ข่าวสาร
June 7, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-06-07T104257.763

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติบรรจุ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

โดย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ให้ได้รับเงินเดือน 76,800 บาท เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 169 (2) แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

โดยอดีตนั่งตำแหน่ง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ได้ทำงานเป็นข้าราชการ โดยเคยเป็นรองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, รองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม

ก่อนจะดำรงตำแหน่งสูงสุด คือ เป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และตำแหน่งสุดท้าย คือ อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ก่อนจะไปเป็นเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  คุณวุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) University of California at Berkeley สหรัฐอเมริกา และ ปริญญาโท (LL.M.) Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts สหรัฐอเมริกา รวมทั้ง เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

Related posts