ITV เป็นเหตุ ทำเว็บไซต์ ก.ล.ต.ล่ม ไม่ใช่การแฮก แต่ผู้ใช้งานสงสัย 403 Forbidden เกิดจากล่มจริงหรือ

ITV เป็นเหตุ ทำเว็บไซต์ ก.ล.ต.ล่ม ไม่ใช่การแฮก แต่ผู้ใช้งานสงสัย 403 Forbidden เกิดจากล่มจริงหรือ

ข่าวสาร
June 15, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-06-15T180729.382

Facebook สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศแจ้ง ด้วยมีผู้ใช้งานเว็บไซต์สำนักงานเป็นจำนวนมากในขณะนี้ จึงอาจส่งผลกระทบทำให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในบางช่วง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดย หน้าเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในส่วนของ เอกสารเผยแพร่ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถเข้าใช้งานได้

ด้วยความเห็นส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งคำถามถึงการ Error ของเว็บไซต์

-403 Forbidden มันโค้ดล่มคนเยอะเหรอ

-เรื่องน่ารู้ ที่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ 403 Forbidden – ผู้ใช้งานถูกปิดกั้นการเข้าถึงไฟล์ เข้าถึงข้อมูล หรือเว็บไซต์ หากเซิร์ฟเวอร์ไม่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะรองรับจำนวนผู้ใช้ที่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์จะขึ้น 503 – service unavailable

-403 มันไม่ใช่เว็บล่มนะครับ

-403 นะครับ ไม่เนียนๆ

-403 error คือ ไฟล์ถูกปิดกั้นการเข้าถึงครับ

Related posts