ท่ามกลางตลาดแดง แต่ KUB พลิกกลับมาเขียว หลังแก้ไข adminTransfer ตามคำสั่งก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว

ท่ามกลางตลาดแดง แต่ KUB พลิกกลับมาเขียว หลังแก้ไข adminTransfer ตามคำสั่งก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว

ข่าวสาร
May 25, 2023 by Cryptocamping
Frame 721 (71)

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีมติสั่งการให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน โดยประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer* เพื่อจำกัดผลกระทบในเชิงระบบจากความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ถือเหรียญ KUB จากการเข้าถึงระบบดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยคำนึงถึงการแก้ไขในเชิงเทคนิค (by design) และการลดโอกาสการแทรกแซงของบุคลากร ซึ่งต่อมาคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินการให้ Bitkub ตามมติในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และ Bitkub ได้แก้ไขและชี้แจงการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ได้พิจารณาการแก้ไขและเห็นพ้องกับความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า Bitkub ได้แก้ไขตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

ทำให้ ราคาเหรียญ KUB พุ่งขึ้นทันที แม้บวกไม่มากเท่าที่ผ่านๆมา แต่กลับมาเขียวได้ ท่ามกลางตลาดสีเลือดในขณะนี้

Related posts