คลังสั่งถอนใบอนุญาต บลจ. เรนเนสซานซ์ เหตุขาดความน่าเชื่อถือ และบริหารงานบกพร่อง

คลังสั่งถอนใบอนุญาต บลจ. เรนเนสซานซ์ เหตุขาดความน่าเชื่อถือ และบริหารงานบกพร่อง

ข่าวสาร
July 6, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-07-06T104701.032

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค (ประกอบธุรกิจเฉพาะการจัดการกองทุนส่วนบุคคล) และคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เรนเนสซานซ์ จำกัด จากเหตุมีพฤติกรรมที่ขาดความน่าเชื่อถือ ขาดความพร้อมในการประกอบธุรกิจ และมีข้อบกพร่องอย่างมากในเรื่องของการบริหารงาน และการควบคุมภายใน

โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจสอบ พบว่า บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1. แสดงรายการฐานะการเงินในรายงานการเงิน โดยไม่มีอยู่จริงหรือไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีการเพิ่มทุนโดยมิได้มีเงินทุนเพิ่มจากผู้ถือหุ้น (เพิ่มทุนเทียม) มีการบันทึกบัญชีรายการที่ไม่พบหลักฐานว่ามีอยู่จริง และบันทึกรายการเงินลงทุนไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งแสดงสินทรัพย์สภาพคล่องในรายงานการดำรงเงินกองทุนเกินจริง

2. ปกปิดอำนาจในการควบคุมกิจการ และขาดระบบการกำกับดูแลกิจการ โดยยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และไม่ได้ขอความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เข้ามากำหนดและกำกับดูแลนโยบายของบริษัท รวมทั้งบริหารสั่งการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานแบบวันต่อวัน (day to day operation) และไม่ปฏิบัติตามกฎบัตรที่กำหนดความถี่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในช่วงที่เข้าตรวจสอบ โดยไม่มีการประชุมจริง

3. ขาดความพร้อมในการประกอบธุรกิจทั้งในด้านระบบงานและบุคลากรบริษัท ไม่มีผู้จัดการกองทุนอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีรายการซื้อขายให้กับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล ประกอบกับมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการจัดการลงทุน ระบบงานรองรับการจัดทำรายงานและงบการเงิน และรายงานการดำรงเงินกองทุน

ก.ล.ต. เห็นว่า บริษัทมีการดำเนินงานในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน สั่งให้บริษัทดำเนินการแก้ไขการดำเนินงานดังกล่าวให้ถูกต้อง แต่บริษัทไม่ได้แก้ไขและยังพบว่าบริษัทมีการปกปิดข้อมูลและข้อเท็จจริง

จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ของบริษัท ตามมาตรา 143 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมีมติเห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2566

 

Related posts