รายที่ 4 ของไทย! MOONCAKE ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

รายที่ 4 ของไทย! MOONCAKE ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

ข่าวสาร
December 12, 2022 by Cryptocamping
Screenshot 2022-12-12 145257

บริษัทมูนเค้กแคปปิตอลจำกัด (MOONCAKE) เป็นรายล่าสุดที่ได้ใบอนุญาต การประกอบธุรกิจประเภทผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 จากสำนักงานก.ล.ต. ซึ่งผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) หมายถึงบุคคลซึ่งเข้าจัดการเงินทุนหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะรับจัดการเงินทุนให้แก่บุคคลอื่นเพื่อแสวงหาประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยกระทำเป็นทางค้าปกติแต่ไม่รวมถึงการจัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะที่คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ขณะนี้ MOONCAKE ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับอีกสองรายก่อนหน้าที่ได้ใบอนุญาตไปก่อนแล้วแต่ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ ได้แก่ บริษัทคอยน์ดีจำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนลีฟ  แคปปิตอลจำกัด

มีเพียงบริษัทเมอร์เคิลแคปปิตอลจำกัดภายใต้ Cryptomind Group ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อ 27 ธ.ค.2564 และเริ่มประกอบธุรกิจแล้วในต้นปี 2565

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การกำกับของ ก.ล.ต.ทั้งหมด 4 ราย  1. บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด  2. บริษัทคอยน์ดีจำกัด (ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ) 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนลีฟ  แคปปิตอลจำกัด (ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ) 4. บริษัทมูนเค้กแคปปิตอลจำกัด  (ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ)

Related posts