Mt. Gox ประกาศเลื่อนระยะเวลาสิ้นสุดการลงทะเบียนเพื่อขอเงินคืน ไปเป็นวันที่ 6 เมษายน

Mt. Gox ประกาศเลื่อนระยะเวลาสิ้นสุดการลงทะเบียนเพื่อขอเงินคืน ไปเป็นวันที่ 6 เมษายน

ข่าวสาร
March 9, 2023 by sirapopv
photo_2023-03-09_18-14-25

วันสุดท้ายที่เจ้าหนี้ของ Mt. Gox จะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสินทรัพย์ของตัวเองคืนตามแผนการฟื้นฟู ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 6 เมษายน หลังจากได้รับการอนุมัติจากศาล

จากประกาศระบุว่านี้จะเป็นการเลื่อนครั้งสุดท้าย เพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ตามแผนการฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป้นไปได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลที่ไม่สามารถหลักเลี่ยงได้

ศาลยังอนุญาตให้ Trustee ที่ดูแลแผนการฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการชำระคืน โดยเลื่อนจากวันที่ 30 กันยายน ไปเป็นวันที่31 ตุลาคม ซึ่งหมายความว่า Base Repayment จะอยู่ในช่วงวันที่ 6 เมษายน ถึง 31 ตุลาคมนี้

Related posts