รู้จัก พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกระทำอันไม่เป็นธรรม ต่างกันและโทษต่างกัน!

รู้จัก พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกระทำอันไม่เป็นธรรม ต่างกันและโทษต่างกัน!

ข่าวสาร
April 30, 2023 by Cryptocamping
Frame 721 (3)

หลายครั้งนักลงทุนมีคำถามในเรื่องของอัตราโทษและความผิดในแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างคริปโตเคอร์เรนซี่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เผยแพร่ความผิด และ อัตราโทษ ตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้นักลงทุนได้ทำความเข้าใจเรื่องพ.ร.กดังกล่าว โดยมีใจความดังนี้

การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (Business Conduct) กับ การกระทำอันไม่เป็นธรรม (Unfair Trading Practices) มีอัตราโทษ ต่างกันอย่างไร

การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (Business Conduct) เช่น – ความบกพร่องของระบบงาน – การไม่ปฏิบัติตาม trading rules – การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า – การส่งจบล่าช้า อัตราโทษ ปรับไม่เกิน 300,000 บาท และปรับไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (มาตรา 67)

การกระทําอันไม่เป็นธรรม (Unfair Trading Practices)* เช่น – บอกกล่าว เผยแพร่ หรือให้คํารับรอง ข้อความอันเป็นเท็จ (มาตรา 40) – วิเคราะห์หรือคาดการณ์ โดยนำข้อมูลที่รู้ว่า เป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนอันอาจก่อให้เกิด ความสําคัญผิดในสาระสำคัญ (มาตรา 41) – ชื้อขายโทเคนดิจิทัลโดยรู้หรือครอบครอง ข้อมูลภายใน (มาตรา 42) – ชื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตัดหน้า (มาตรา 45) – สร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 46) หมายเหตุ : * มีระวางโทษทางอาญาและสามารถนำมาตรการ ลงโทษทางแพ่งมาใช้ได้ อัตราโทษ 1. ค่าปรับทางแพ่ง* • กรณีได้ผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ กำาหนด ค่าปรับทางแพ่งไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์ แต่ต้อง ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท •กรณีไม่สามารถคำานวณผลประโยชน์ได้ กําหนด ค่าปรับทางแพ่งตั้งแต่ 500,000 บาท -2,000,000 บาท 2. ชดใช้เงินเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ จากการกระทําผิด* 3. ห้ามเข้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสัญญาซื้อขาย- ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี 4. ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้เสนอขาย โทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี 5. ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบให้กับ ก.ล.ต.

หมายเหตุ : * น่าส่งกระทรวงการคลัง

Related posts