ครบ 5 ปี! ก.ล.ต.ขอความเห็นประเมินผล กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับปัจจุบันมากขึ้น

ครบ 5 ปี! ก.ล.ต.ขอความเห็นประเมินผล กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับปัจจุบันมากขึ้น

ข่าวสาร
May 26, 2024 by cryptocamping
Frame 1133 - 2023-12-14T094127.573

จากพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ หรือดำเนินการทุกรอบระยะเวลาอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเมื่อมีกรณีอื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ

ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 หรือพ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนำมาใช้ประกอบการประเมินสภาพปัญหา ความจำเป็นและความสอดคล้องกับสถานการณ์ ความคุ้มค่าและภาระที่มีต่อภาคธุรกิจและประชาชน รวมถึงอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย โดยจะนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับให้การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยต่อไป

Related posts