ก.ล.ต. ฟาดบลน.ฟินโนมีนา มีความผิด 24 กระทง สั่งปรับรวม 6.6 ล้านบาท

ก.ล.ต. ฟาดบลน.ฟินโนมีนา มีความผิด 24 กระทง สั่งปรับรวม 6.6 ล้านบาท

ข่าวสาร
June 23, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-06-23T114552.332

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้บังคับใช้กฎหมายวานนี้ (21 มิ.ย. 2566) กับบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด (บลน.ฟินโนมีนา) โดยมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงินรวม 6,671,000 บาท

บลน.ฟินโนมีนา ดำรงเงินกองทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เป็นความผิด 24 กระทง จึงมีคำสั่งเปรียบเทียบเป็นเงิน 247,500 บาท

มีบุคคลที่ บลน.ฟินโนมีนา ไม่ได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ IC และไม่ได้เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็น IC จึงมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,216,000 บาท

บลน. ฟินโนมีนา กำหนดขอบเขตและกระบวนการปฏิบัติงานในงานที่มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน (Outsource) ไม่ชัดเจนเพียงพอ มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,142,000 บาท

บลน. ฟินโนมีนา มีระบบการขายกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน (กองทุน complex) ไม่เป็นไปตามประกาศกำหนด มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 3,589,000 บาท

มีระบบงานสำหรับการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) บกพร่อง มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 342,000 บาท

ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 134,500 บาท

Related posts