ก.ล.ต.งานชุก! เตรียมปรับปรุงเกณฑ์ ICO governanceต่อ เพื่อประโยชน์ผู้ถือโทเคน เปิดรับฟังความเห็นแล้ววันนี้

ก.ล.ต.งานชุก! เตรียมปรับปรุงเกณฑ์ ICO governanceต่อ เพื่อประโยชน์ผู้ถือโทเคน เปิดรับฟังความเห็นแล้ววันนี้

Uncategorized
January 24, 2024 by cryptocamping
Frame 1133 - 2024-01-24T104808.711

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลการบริหารจัดการโครงการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล (ICO governance) และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นทั้งด้านการระดมทุนและการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

เพื่อให้การกำกับดูแลการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ICO) มีกลไกคุ้มครองและรักษาสิทธิผู้ลงทุนที่เพียงพอเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัล (issuer) มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อโครงการและผู้ถือโทเคนดิจิทัล และเพิ่มความเชื่อมั่นทั้งด้านการระดมทุนและการลงทุนใน ICO โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกลไกตรวจสอบถ่วงดุลการปฏิบัติงาน (check & balance) เพื่อรักษาสิทธิผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยกำหนดให้ issuer ต้องจัดให้มีกลไกดังกล่าว และมีมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) รวมทั้งให้เปิดเผยกลไกและมาตรการดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ filing) อีกทั้งกำหนดเรื่องที่ต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทของ issuer เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทต้องร่วมรับผิดชอบในการตัดสินใจและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

2) การปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับมติผู้ถือโทเคนดิจิทัล และการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ซึ่ง issuer ต้องปฏิบัติตาม สำหรับโทเคนดิจิทัลประเภทที่ยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ โดยเทียบเคียงได้กับกรณีโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (real estate-backed token) ครอบคลุมเรื่องวิธีการขอมติ เหตุในการขอมติ มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือโทเคนดิจิทัล และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) กำหนดให้การโฆษณา ICO ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ครอบคลุมการไม่เร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุน การไม่มีลักษณะชี้นำหรือประกันผลตอบแทน การกำหนดให้มีคำเตือนความเสี่ยงในการลงทุนอย่างเหมาะสม การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและชัดเจน นอกจากนี้การโฆษณา การจัดรายการส่งเสริมการขาย การนำค่าโฆษณามาหักเป็นค่าใช้จ่ายของโทเคนดิจิทัล รวมทั้งการดูแลให้ผู้จัดทำโฆษณาร่วมกับ issuer หรือผู้จัดให้มีการโฆษณาเพื่อ issuer ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง