เด็ดขาด!! บล.เอเชีย เวลท์ ถูกก.ล.ต.เพิกถอนใบอนุญาตแล้ว เซ่นกรณีนำเงินของลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

เด็ดขาด!! บล.เอเชีย เวลท์ ถูกก.ล.ต.เพิกถอนใบอนุญาตแล้ว เซ่นกรณีนำเงินของลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

ข่าวสาร
June 1, 2023 by cryptocamping
Frame 721 (84)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ด้วยเหตุนำเงินของลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยมิได้รับอนุญาต และไม่นำมาคืนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ต.ท. กำหนด และไม่สามารถแก้ไขการดำเนินงานเพื่อจัดให้มีระบบงานในการป้องกันมิให้เกิดการนำเงินของลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยลูกค้ามิได้อนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด

เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (บล. เอเชีย เวลท์) พบว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 บล. เอเชีย เวลท์ ได้นำเงินของลูกค้าจำนวน 154 ล้านบาท ไปใช้ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) กับบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นการนำเงินของลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยที่ลูกค้ามิได้อนุญาต โดยสาเหตุเกิดจากลูกค้าที่ซื้อหลักทรัพย์ MORE ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ไม่สามารถชำระราคาได้

สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่า บล. เอเชีย เวลท์ มีการดำเนินงานในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อสั่งการของคณะกรรมการ ก.ต.ท. ตามมาตรา 143 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 143 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

สำหรับลูกค้า บล. เอเชีย เวลท์ ขอให้ติดต่อขอรับทรัพย์สินที่ฝากไว้กับ บล. เอเชีย เวลท์ คืน โดยติดต่อผ่านช่องทางของบริษัท หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร 1207 หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.”

Related posts