Surprise!! ชาวWarden 10,000 #$OP ออกจากกระเป๋า WardenSwapแล้ว อีก 290,000 ยังรอลุ้น

Surprise!! ชาวWarden 10,000 #$OP ออกจากกระเป๋า WardenSwapแล้ว อีก 290,000 ยังรอลุ้น

ข่าวสาร
February 18, 2023 by Cryptocamping
1_RyeGmgleP9vJNgyxUlk-9g

คืนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2023 ที่ผ่านมา ชาวWardenได้รับการ Surprise แล้ว หลังจากรอคอยการแจกจ่าย $OP จากWardenSwap

หลังจากวันที่ 26 พฤศจิกายน 2022 Optimism Foundation ได้ส่งเหรียญ $OP 300,000 ให้แก่ WardenSwap โดยมีเงื่อนไขการแจกจ่ายที่ระบุระยะเวลาการแจกจ่ายทั้งหมด 4 ปี

OP Distribution (สิงหาคม 2565 — กุมภาพันธ์ 2566) – แจกจ่ายทั้งหมด 10,000 $OP คิดเป็น 3.33% จาก 300,000 $OP – เงื่อนไข ผู้ใช้งาน Wardenswap ที่ได้ทำการ Swap ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2022 – 16 กุมภาพันธ์ 2023 ซึ่งมีจำนวน Address ที่ได้รับทั้งหมด 1,504 Addresses

Related posts