กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน อัดงบ 100 ล้านบาท สนับสนุน Bond กลุ่มความยั่งยืน

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน อัดงบ 100 ล้านบาท สนับสนุน Bond กลุ่มความยั่งยืน

ข่าวสาร
June 14, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-06-14T111433.147

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) กล่าวว่า กองทุนได้จัดโครงการให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการออกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน (ESG Bond Issuance Grant Scheme) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ThaiBMA และ CMDF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบหรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน (ESG Bond)ให้แก่องค์กรที่ออกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ เป็น ESG Bond (ไม่จำกัดสกุลเงิน) ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และระดมทุนขั้นต่ำ 100 ล้านบาทต่อรุ่น โดย CMDF จะให้ทุนสนับสนุนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อประเภทของ ESG Bond โดยมีวงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท

ESG bond ที่สามารถขอรับการสนับสนุนดังกล่าวจะต้องออกเสนอขายระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อ ThaiBMA เพื่อขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) หมายถึงการรักษาสมดุลระหว่างการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมต่าง ๆ และการดูดกลับคาร์บอน ในขณะที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) เป็นการรักษาสมดุลของปริมาณการปล่อยและการดูดกลับที่ครอบคลุมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด โดยมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวขององค์กร โดยปัจจุบันมีองค์กรที่เป็นผู้นำในการตั้งเป้าหมาย Net Zero ในประเทศไทยจำนวน 91 องค์กร

นายฐานันดร โชลิตกุล Associate Chief Investment Officer (fixed income) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย กล่าวว่า หลักการพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน โดยยึดหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ Principles for Responsible Investment (PRI Signatory) ซึ่งเป็นหลักการลงทุนระดับสากลที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) และการนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน

Related posts