ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) จัดทำรายงานสรุปการดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ ให้เผยแพร่ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 

ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) จัดทำรายงานสรุปการดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ ให้เผยแพร่ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 

ข่าวสาร
November 17, 2022 by Cryptocamping
news125

ตามที่ศาลสิงคโปร์ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 กรณีคำขอพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ให้พักชำระหนี้ได้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นอกจากนี้ ยังสั่งให้กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ (creditor committee) โดยเฉพาะกรณีประเทศไทย รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ นั้น

เนื่องด้วยกำหนดการพักชำระหนี้ตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ใกล้จะครบระยะเวลาในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงได้มีหนังสือให้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) จัดทำรายงานสรุปการดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ดังกล่าว โดยนำส่ง ก.ล.ต. และแจ้งให้ลูกค้าของ Zipmex ทราบด้วย โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของ Zipmex เช่น เพจเฟซบุ๊กของบริษัท เป็นต้น ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้มีหนังสือถึง Zipmex เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 และวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ให้พิจารณาจัดตั้ง creditor committee ตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าที่เป็นเจ้าหนี้

Related posts